Apa Itu Puisi?:Dari Sudut Yang Berbeza

Pengertian dan Definisi Puisi:

Puisi merupakan ungkapan perasaan atau pikiran penyairnya dalam satu bentuk ciptaan yang utuh dan menyatu. Secara garis besar, sebuah puisi terdiri atas 7 unsur, yaitu: tema, suasana, imajinasi, amanat, nada, suasana, dan perasaan. Sedangkan prinsip dasar sebuah puisi adalah berkata sedikit mungkin, tetapi mempunyai arti sebanyak mungkin.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi puisi dari sudut pandangan yang berbeza:

SUMARDI
 • Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif)

HERMAN J. WALUYO
 • Puisi adalah genre sastra yang paling banyak menggunakan kata kias
 •  Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya
 • Puisi adalah karya sastra tertulis yang paling awal ditulis oleh manusia.

JAMES REEVES
 • Puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat

THOMAS CARLYLE
 • Puisi merupakan ungkapan pikiran yang bersifat musikal

PRADOPO, 1995:7
 • Puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud yang paling berkesan

HERBERT SPENCER
 • Puisi merupakan bentuk  pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan efek keindahan

DUNTON
 • Puisi adalah pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa serta berirama seperti musik)

PAKCIK WIKIPEDIA
 •  Puisi merujuk kepada susunan / aturan ayat yang menyampaikan maksud dalam bentuk yang indah. Puisi adalah satu cabang kesenian manusia. Puisi boleh berdiri secara sendiri, dan boleh juga disulam dalam seni lain seperti drama,puisi, syair atau lirik.
AKU
 • Puisi merupakan satu cabang penulisan untuk meluahkan perasaan seseorang penyair itu berkaitan sesuatu perkara dengan nada dan irama dari luahan penyair itu sendiri.

P/S:Apa yang kita faham,itu yang kita pegang!

Catat Ulasan